maethu yn sir ddinbych

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yn sir ddinbych

Rhannu gwybodaeth, cydweithio a chreu dyfodol gwell i blant ledled Sir Ddinbych yw’r hyn rydyn ni’n credu ynddo fwyaf – a’r hyn rydyn ni’n gweithio tuag ato bob dydd.

Ni yw Maethu Cymru Sir Ddinbych, ac rydyn ni’n rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

dysgu mwy:

meddwl am faethu?

Teenager girl with woman exploring museum
pwy all faethu?

Mae gofal maeth yn wahanol i bob plentyn. Mae pob plentyn yn wahanol, felly mae’r gofal maeth sydd ei angen arno’n wahanol hefyd.

dysgwych mwy
Blonde girl looking at ice cream through window
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma.

dysgwych mwy

pam maethu gyda ni?

Rydyn ni eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau plant yn eich cymuned leol ac rydyn ni eisiau gwneud hyn heddiw. Rydyn ni’n defnyddio ein harbenigedd a’n hadnoddau i wneud ein gorau glas.

Byddwn yn eich helpu i weithio gyda ni er mwyn i ni allu creu dyfodol gwell a mwy disglair i blant lleol, gyda’n gilydd. Rydyn ni’n darparu’r holl wybodaeth arbenigol, hyfforddiant, cefnogaeth bwrpasol a lwfansau ariannol y bydd eu hangen arnoch. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

Ydych chi eisiau gwybod sut i gychwyn ar eich taith faethu, a beth sy’n digwydd nesaf?

Mae maethu yn gofyn am ymroddiad ac ymrwymiad. Does dim dwywaith y bydd yn eich herio, ond mae’r manteision yn werth chweil.

Boy showing muscles
y broses

Dysgwch sut i gymryd eich camau cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth, yn ogystal â beth i’w ddisgwyl nesaf.

dysgwych mwy
Children playing with water in garden
cefnogaeth a manteision

Rydyn ni yma i’ch cefnogi chi, bob amser. Ddydd neu nos, sut bynnag y bydd arnoch ein hangen ni. Rydyn ni wrth eich ochr chi bob amser.

dysgwych mwy

dod yn ofalwr maeth

Hoffech chi wybod sut mae dod yn ofalwr maeth yn sir ddinbych? wel, mae’n llawer haws nag y byddech chi’n ei feddwl. cymerwch y camau cyntaf nawr, a chychwyn ar eich taith faethu heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltu â ni

  • Cyngor Sir Ddinbych yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Ddinbych yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.